About

The Swansea Community Boat will take children, disabled people, older people and community groups for trips between Swansea Marina and the Liberty Stadium. To help the project pay its way, public trips will be run to the “Copperopolis” heritage sites and sponsors will use the boat as a venue for corporate events.

The Swansea Community Boat Trust (SCBT) was set up to

“Operate a community boat on the River Tawe Navigation for the benefit of those in need by reason of their youth, old age,vulnerability,disablement or who are otherwise in need”

“Advance the education of young people and others in regard to the inland waterways of Swansea & Neath Port Talbot, their heritage, their uses and environment.”

Extracts from the Trust’s entry on the Charity Commission Register.

The Project

The Trust is raising funds to purchase a Community Boat fitted with disabled access and licensed to carry 50 passengers.

The Community Boat will be based near the National Waterfront Museum in Swansea Marina. It will run on the Tawe River Navigation, which offers several miles of sheltered inland waterway. The river has little leisure use at present, so the project will create a completely new community facility. There is nothing comparable in the area as “Enfys”, the Rainbow Boat that formerly ran on the Neath Canal at Resolfen, is no longer operating.

The Swansea Community Boat project is being developed by volunteers, including several retired teachers with experience of working with special needs and disadvantaged young people. The Trust is run by 8 trustees. Val Lloyd AM is the President. Local people are involved and members of community organisations have been co-opted to the management board. Membership is open to the public.

Initially, the Community Boat will be operated by volunteers. As the project gets established, it is intended that core staff will be employed, but there will continue
to be volunteering opportunities, such as boat crews and heritage guides.

Y Cwch

Bydd Cwch Cymunedol Abertawe yn mynd â phlant, yr anabl, yr henoed a grwpiau cymunedol ar daith o’r marina i fyny’r afon hyd at Stadiwm y Liberty. Er mwyn helpu’r prosiect i dalu’i ffordd, bydd teithiau cyhoeddus yn cael eu rhedeg ar hyd y safleoedd treftadaeth ‘Copperopolis’ ac mi fydd noddwyr yn ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

Cafodd Cwch Cymunedol Abertawe ei sefydlu er mwyn

  • gweithredu cwch cymunedol ar yr afon Tawe er budd y rheini mewn angen o achos oedran, anabledd, gwendidau neu sydd fel arall mewn angen.
  • addysgu’r ieuenctid ac eraill ynglyn â dyfrffyrdd mewndirol Abertawe a Nedd Port Talbot; eu treftadaeth, eu pwrpas a’r amgylchfyd.

Y Prosiect

Mae’r Ymddiriedolaeth yn codi arian i brynu Cwch Cymunedol gyda mynediad i’r anabl ac sydd wedi ei thrwyddedu i gario 50 teithiwr.

Mi fydd y cwch yn cael ei lleoli ger Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ym Marina Abertawe. Mi fydd yn teithio ar hyd Llwybr Treftadaeth yr Afon Tawe, sy’n cynnig milltiroedd o ddyfrffyrdd mewndirol. Nid oes llawer o ddefnydd hamdden i’r afon ar hyn o bryd ac felly mi fydd y cwch yn cynnig adnodd cymunedol hollol newydd. Nid oes adnodd tebyg wedi gweithredu yn yr ardal ers i ‘Enfys’ – y cwch a redai ar Gamlas Nedd ger Resolfen – ddarfod.

Caiff prosiect Cwch Cymunedol Abertawe ei ddatblygu gan wirfoddolwyr, gan gynnwys nifer o gyn-athrawon â chanddynt profiad o weithio gyda phlant âg anghenion arbennig. Rhedir yr Ymddiriedolaeth gan 8 Ymddiriedolwr. Val Lloyd AS yw’r Llywydd, ac mae’r bwrdd rheoli yn cynnwys pobl leol ac aelodau o gymdeithasau cymunedol. Mae croeso i unrhyw aelod o’r cyhoedd i ymaelodi.

I ddechrau mi fydd y Cwch Cymunedol yn cael ei weithredu gan wirfoddolwyr. Wrth i’r prosiect gael ei sefydlu, bwriadir cyflogi staff craidd, ond bydd cyfleoedd i wirfoddoli yn parhau, er enghraifft criw ar y cwch a thywyswyr treftadaeth.